OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – POLITYKA PRYWATNOŚCI – KONTAKT Z

 

KONTRAHENTAMI

 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw

trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana

żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W

takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

 

§ 1. Dane Administratora:

 

Informujemy, iż współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest r.pr.

Patrycja Ćwiklińska – Kaiser, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Kancelaria Prawno – mediacyjna SPLIT z siedzibą w Poznaniu, NIP:

9720908181, REGON: 300217969 oraz Kruczyńscy s.k. z siedzibą w

Dąbrowie, KRS 0000901095, REGON: 388949090, NIP: 7773373824, zwani

dalej Administratorem. Siedziba Kancelarii znajduje się przy ulicy Karola

Libelta 27 lokal C5, 61 – 707 Poznań, tel.: +48 789 118 913, e-mail:

kontakt@split.pl , NIP: 7831840189, REGON: 38951597.

 

§ 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a,

b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c, f RODO oraz inne akty prawne, w

szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Świadczenia usług prawnych, w tym: występowania przed sądami oraz

urzędami, udzielanie porad prawnych, opracowywanie dokumentów (art. 6 ust.

1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c i f RODO).

Negocjowania i wykonywania umów i realizacji współpracy, tj. negocjowania,

zawierania umów, podejmowania działań w tym przedstawienia oferty w

 

odpowiedzi na Pani/Pana żądania przedstawione przed zawarciem i

podpisaniem umowy, przekazywania informacji dotyczących świadczonych

przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję mailową, telefoniczną, udzielania

informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy, w tym

jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1

lit. b, f RODO).

Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i

finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym jako

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b, c,

f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c, f RODO).

Realizacji obowiązków prawnych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w

przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w

niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych

celów może okazać się niemożliwa.

Przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji prawnie uzasadnionych

interesów Administratora nie narusza Pani/Pana praw i wolności.

 

§ 3. Kategorie danych:

 

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z

następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

Dane identyfikacyjne – w szczególności imię, nazwisko, numer PESEL.

Dane lokalizacyjne – w szczególności adres zamieszkania, adres do

doręczeń, adres wykonywania działalności.

Dane kontaktowe – w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane dotyczące wykonywania umowy, świadczenia pomocy prawnej i ogólnie

pojętej współpracy stron – w szczególności dane zawarte w korespondencji,

 

dane zawarte w dostarczonych dokumentach, dane zawarte w dokumentacji

księgowej itd. W tym dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Oraz wszystkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa,

zarówno krajowego jak i międzynarodowego.

 

§ 4. Okres przechowywania:

 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu,

w jakim dane te są przetwarzane i obliczany będzie w oparciu o:

Okres, na jaki została udzielona zgoda na ich przetwarzanie;

Okres, przez jaki są świadczone usługi prawne;

Okres na jaki została zawarta umowa;

Przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich

archiwizację przez określony czas;

Czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia

ewentualnych roszczeń;

Okres niezbędny do obrony interesów Administratora.

 

§ 5. Odbiorcy:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z

którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane

osobowe.

Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności

podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi

płatności, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, kiedy będą tego wymagały przepisy obowiązującego prawa,

dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym,

 

organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i

organom podatkowym.

 

§ 6. Profilowanie:

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu.

 

§ 7. Uprawnienia:

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o ww. ;

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Przenoszenia danych osobowych;

Otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych);

Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 8. Kontakt w sprawie danych osobowych:

 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych zgłaszać

można do Administratora:

Wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@split.pl

Listownie na adres:

 

Kancelaria Prawno – mediacyjna SPLIT

P. Ćwiklińska – Kaiser, W. i K. Kruczyńscy s.c.

Ul. Karola Libelta 27 lokal C5

61 – 707 Poznań