fbpx Skip to content

Podstawowe zasady mediacji. Czy mediacje oznaczają powrót do związku?

Pamiętajmy, że w praktyce mediacje prawne zmierzają do ustalenia podstawowych, jak i szczegółowych zasad rozstania czy rozwodu. Mediacje nie oznaczają więc powrotu do związku, choć jest on oczywiście możliwy. Mediacje przeprowadzone przy udziale bezstronnego mediatora należą do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Dlaczego warto mediować?

Dlaczego mediacje są tak wartościowym sposobem regulowania spraw zarówno przed, jak i po rozstaniu czy rozwodzie?

W pierwszej kolejności należy podnieść, że mediacje minimalizują stres związany z procesem sądowym. Udział mediatora w drodze mediacji powoduje, że strony same często znajdują nić porozumienia. Jeśli w toku mediacji, przy udziale mediatora zostaną ustalone warunki rozstania czy rozwodu czyli zostanie ustalone kto i czy w ogóle ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, zostanie ustalona wysokość alimentów na wspólne dzieci, uregulowane zostaną kontakty tego z rodziców, który nie pozostaje z dzieckiem, zostanie ustalony sposób korzystania z mieszkania po rozwodzie i wiele innych istotnych spraw rodzinnych, to stronom pozostanie już tylko sporządzenie pozwu zawierającego wnioski zgodne ze stanowiskiem wypracowanym przez obie strony, co niweluje spór przed sądem. Mediator jest osobą bezstronną, która dba o zabezpieczenie wspólnych interesów stron i może spojrzeć na nie ze świeżej, innej perspektywy. Jednocześnie, mediator sprawia, że obie strony konfliktu czują, że zostały wysłuchane. Mediator to specjalista od rozwiązywania sporów

Pamiętajmy, że w mediacjach mogą brać udział partnerzy, niekoniecznie małżonkowie, a ich przedmiotem mogą być np. tylko sprawy dotyczące alimentów czy sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z małoletnimi.

Korzyści mediacji

Zaletą mediacji jest to, że strony konfliktu mogą regulować sprawy, którymi powszechnie nie zajmuje się Sąd w toku sprawy o rozwód. W ramach wspólnych ustaleń można uregulować kontakty z dziadkami, czy dalszymi krewnymi, można ustalić kwestie opieki nad zwierzęciem, ustalić zasady opieki nad dzieckiem w razie choroby i wiele innych znaczących spraw. Rola mediatora to znalezienie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktu, stosując reguły mediacji. Profesjonalny mediator to nieoceniona pomoc m.in. w postępowaniu cywilnym, sprawach rodzinnych. Mediator wspiera strony konfliktu w trakcie mediacji, dążąc do osiągnięcia porozumienia, które zaakceptują same strony.

Podczas spotkań z bezstronnym mediatorem, można ustalić sprawy związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej czy podziałem majątku, kwestiami wspólnego kredytu hipotecznego, również przy udziale notariusza i to zarówno przed, jak i po rozwiązaniu związku małżeńskiego w zależności od rodzaju sprawy.

Małżonkowie czy też partnerzy w toku mediacji mogą również dokonać podziału wspólnego biznesu, czy to prowadzonego w formie spółki cywilnej, sp. z o.o. czy innej.

Moje doświadczenie jako prawnika rozwodowego i mediatora wskazuje, że im szerszy zakres ustaleń pomiędzy rozstającą się parą tym większa szansa na przyszłość, że konflikt nie powróci ze zdwojoną siłą.

Zasady mediacji

Według jakich zasad przeprowadza się mediacje?

Podstawowa zasada prowadzenia mediacji to zasada dobrowolności. W praktyce oznacza tyle, że strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Spotkania mogą odbywać się zarówno razem, jak i osobno, w zależności od ustalonej wspólnie formuły, ważne by w konsekwencji poczynionych ustaleń strony znalazły wspólne stanowisko. Powyższa zasada powiązana jest z zasadą akceptowalności albowiem zasadą jest, że strony z udziałem mediatora określają zasady według, których bedą prowadzić postępowanie i ich przestrzegać.

Postępowanie mediacyjne jest też bezstronne, co należy rozumieć w ten sposób, że strony w toku mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo przez osobę mediatora. Tym mediacje różnią się od procesu, gdzie rolą prawnika rozwodowego jest reprezentowanie interesów jednej ze stron, a nie na neutralnym podejściu do obu z nich. Postępowanie mediacyjne jest bowiem neutralne, mediator nie ingeruje w treść porozumienia, a jedynie prowadzi strony, w taki sposób by w jego efekcie strony wypracowały wspólne stanowisko według określonych zasad. Mediacje są też poufne, co oznacza, że przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, a wszystkie notatki, zapiski sporządzane w jej toku, po zakończeniu mediacji ulegają zniszczeniu.

Jak z powyższego wynika nie warto rezygnować mediacji i od razu wchodzić w spór sądowy, który często zabiera stronom czas, pieniądze i zdrowie. Pamiętajmy, że zawsze można zakończyć mediacje bez poczynionych wspólnie ustaleń i skierować lub kontynuować sprawę w drodze sporu sądowego, jednak zawsze warto rozpocząć załatwianie spraw w toku rozmów przedprocesowych, mediacji, tak by sprawa przed sądem należała tylko do formalności.