fbpx Skip to content

Podwyższenie kwoty przyznanych alimentów

Świadczenie alimentacyjne, mówiąc najprościej ma na celu dostarczenie środków utrzymania określonym osobom w określonych sytuacjach – najczęściej odnosi się jednak do małoletnich dzieci, w sytuacji rozstania rodziców. Zakres i zasady ich przyznawania regulowane są poprzez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.  W „pełnej” rodzinie, oboje rodziców wspólnie ponosi koszty wychowania dziecka, jednak w momencie, w którym mamy do czynienia z rozwodem, separacją lub po prostu rozstaniem rodziców pozostających dotychczas w związku partnerskim, wygląda to nieco inaczej.

Alimenty oraz ich wysokość najczęściej ustanawiane są na drodze sądowej, w toku postępowania rozwodowego. Niektórzy decydują się na alimenty ustalane na drodze mediacji, np. poprzez podpisanie wraz z partnerem porozumienia rodzicielskiego, regulującego wszystkie najważniejsze kwestie opieki nad dzieckiem po rozstaniu.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Z założenia alimenty obojga rodziców powinny pokrywać koszty utrzymania dziecka tj. wyżywienia, mieszkania, ubrań, środków higienicznych, edukacji, zajęć dodatkowych, ewentualnego leczenia, a także wypoczynku i rozrywki. Alimenty uzależnione są nie tylko od rzeczywistych potrzeb dziecka, ale również od sytuacji majątkowej zobowiązanego, sytuacji finansowej drugiego z rodziców, środowiska w jakim dziecko żyje, miejsca jego pobytu. Dlatego też alimenty dla dzieci ustalane przez Sąd w wyroku lub w drodze zawartej ugody przed mediatorem, mogę się różnić znacząco choć dotyczą dzieci w tym samym wieku, bo zależne są od sytuacja finansowa rodziców.

Warto pamiętać przy tym, że pod uwagę brana jest nie tylko wysokość otrzymywanych już dochodów, ale także możliwości zarobkowe rodziców czyli innymi słowy możliwość potencjalnie osiąganego przez rodziców dochodu przy uwzględnieniu ich zawodu, sytuacji na rynku pracy, możliwości pracy na pełnym bądź częściowym etacie lub prowadząc działalność gospodarczą określonego rodzaju.

Równie ważny jest dotychczasowy poziom życia dziecka, zakłada się bowiem, że po rozwodzie jego sytuacja materialna nie powinna ulec pogorszeniu.

Alimenty a 500+?

W tym miejscu warto wspomnieć, że do niedawna Sądy stały na stanowisku, że nie należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów świadczenia z programu 500 PLUS. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym ostatnio pojawiają się głosy, że co prawda otrzymywanie świadczenia 500+ nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka i nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny, ale to nie oznacza, że Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny pomija fakt otrzymywania przez dziecko 500 zł na jego potrzeby, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone, a zatem gdyby finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego.

Podwyższenie alimentów

Co może stanowić podstawę do podwyższenia alimentów? Najczęściej jest to zmiana sytuacji majątkowej zobowiązanego, czy też potrzeb dziecka porównując do sytuacji w chwili poprzedniego orzekania alimentów Najczęściej bowiem wraz z dorastaniem dziecka zmieniają się jego potrzeby, logicznym jest, że proporcjonalnie do nich, powinna wzrastać także kwota przyznawanych dla niego alimentów. Koszt utrzymania dziecka może ulec powiększeniu szczególnie w momencie rozpoczęcia przez dziecko kolejnych etapów edukacji, ale również w momencie, w którym odkrywało będzie ono swoje pasje, które również niejednokrotnie wiążą się z koniecznością opłacania zajęć dodatkowych bądź specjalistycznego sprzętu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku pojawienia się u małoletniego choroby przewlekłej, wymagającej systematycznych wizyt lekarskich oraz zakupu leków, których nie przyjmowało ono w chwili wydania orzeczenia w poprzednim postępowaniu sądowym.

Jednakże za podwyższeniem kwoty dotychczasowo otrzymywanych alimentów przemawiał będzie także wzrost dochodów, otrzymywanych przez rodzica, który jest zobowiązany do ich płacenia. Jeśli więc rodzic ten otrzyma podwyżkę, lub po prostu zmieni pracę na lepiej płatną, istnieje możliwość ubiegania się o podwyższenie pierwotnie zasądzonych alimentów.

Nie bez znaczenia pozostaje tu także spadek siły nabywczej pieniądza, spowodowany przykładowo znacznym wzrostem inflacji. Wówczas zasądzona kwota świadczeń alimentacyjnych również może okazać się nie wystarczająca, choć potrzeby dziecka nie uległy żadnej znaczącej zmianie. Argument ten, szczególne znaczenie ma w przypadku znacznego upływu czasu od chwili wydania orzeczenia.

Ważne jest, aby przy składaniu pozew o podwyższenie alimentów wykazać dokładnie wszystkie okoliczności jakie uległy zmianie od wydania poprzedniego wyroku, i to po obu stronach, bowiem od ich wykazania uzależnione jest podwyższenie przyznanej pierwotnie kwoty alimentów. Jak możemy się zatem domyślić, nieznaczna podwyżka wynagrodzenia rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, lub nieznaczny wzrost kosztów utrzymania dziecka, w ocenie sądu mogą okazać się argumentem niewystarczającym.

Postępowanie o podwyższenie alimentów nie bazuje jednak na samych zeznaniach, lecz głównie na dowodach, wobec czego pamiętać należy, aby przytaczane w pozwie koszty związane z zaspokojeniem potrzeb osoby małoletniej, poparte były stosowną dokumentacją, jaką stanowić mogą zaświadczenia o zarobkach, faktury oraz wyciągi z konta bankowego.