fbpx Skip to content

Rozwód a dziedziczenie ustawowe

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Jak jednak wygląda dziedziczenie po byłym małżonku w  przypadku rozwodu?

Rozwód potrafi skomplikować sprawy spadkowe. Po orzeczeniu rozwodu, małżonkowie nie będą już dłużej uprawnieni, do dziedziczenia po sobie nawzajem, a pierwszymi w kolejności spadkobiercami ustawowymi, będą ich wspólne małoletnie dzieci, bowiem w świetle prawa, rozwiedzeni małżonkowie, lub małżonkowie będący w separacji, orzeczonej wyrokiem sądu, traktowani są jako osoby zupełnie sobie obce. Byli małżonkowie, nie będą mieli prawa również do zachowku. Pamiętać jednak należy przede wszystkim o tym, iż orzeczenie rozwodu lub separacji następuje w chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego. Jeśli jednak na zgodny wniosek stron dojdzie do sądownego zniesienia separacji, w kwestii dziedziczenia, małżonków ponownie obowiązywać będzie dziedziczenie ustawowe.

Co dzieje się z dziedziczeniem, kiedy jeden z małżonków umrze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego? Co się dzieje ze spadkiem w przypadku śmierci spadkodawcy?

W przypadku śmierci spadkodawcy w trakcie postępowania rozwodowego scenariusze mogą być następujące: Jeśli jeden z małżonków poniesie śmierć, po wydaniu wyroku przez sąd, lecz przed jego uprawomocnieniem, bądź w trakcie trwania postępowania rozwodowego, rozwód ten nie będzie ważny, a sąd umorzy postępowanie. Jednakże jeśli zmarły małżonek wystąpił o rozwód lub separację z winy zmarłego małżonka i jego żądanie okaże się uzasadnione, zostaje on wyłączony przez Sąd od dziedziczenia.

Z żądaniem wyłączenia od dziedziczenia mogą wystąpić inni spadkobiercy w przypadku śmierci spadkodawcy dziedziczący wespół z tym małżonkiem – konieczne ku temu będzie jednak wszczęcie odrębnego postępowania sądowego oraz uzasadnienie tzw. niezgodności dziedziczenia – jeśli sąd uzna osobę za nieuprawnioną do dziedziczenia, traci ona również prawo do zachowku.

W jaki sposób testament wpływa na dziedziczenie ustawowe w przypadku rozwodu? Dziedziczenie, rozwód i testament.

Kolejną ważną rzeczą, z której wiele osób nie zdaje sobie sprawy jest fakt, iż testament zachowuje moc nawet po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Ma on również pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym – jeśli zatem przepisałeś majątek na małżonka i nie zmienisz zapisów testamentu po orzeczeniu rozwodu, były małżonek wciąż pozostanie uprawniony do dziedziczenia w zakresie, jaki wskazany został w sporządzonym wcześniej testamencie.

Rozwód, rozdzielność majątkowa, a dziedziczenie ustawowe

Rozdzielność majątkowa, sama w sobie nie wpływa bezpośrednio na dziedziczenie ustawowe między małżonkami. Zgodnie z polskim systemem prawnym bowiem w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są właśnie małżonkowie. Jeśli więc dochodzi do śmierci jednego z małżonków, drugi z nich będzie po nim dziedziczył, mimo podpisania umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonka w takiej sytuacji z dziedziczenia, poza rozwodem, wyłączyć może jedynie testament, jednak ma on w ów czas prawo by ubiegać się o zachowek.