fbpx Skip to content

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jakie masz prawa?

Niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzicom przysługuje prawo, a nawet obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem, z założenia obejmują nie tylko kontakty telefoniczne, listowne, bądź za pośrednictwem rozmaitych komunikatorów internetowych, lecz przede wszystkim kontakty osobiste. Niestety zdarza się, że w przypadku rozwodu rodziców, nie potrafią oni dojść ze sobą do porozumienia, w kwestiach opieki nad dzieckiem, a jeden z nich znacząco ogranicza bądź utrudnia drugiemu kontakty z wspólnym małoletnim dzieckiem. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem nie jest jednak sytuacją bez wyjścia. 

 

Utrudnianie kontaktów przez drugiego rodzica. Co robić?

 

Czym jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Przede wszystkim, zacząć należy od tego, iż warunkiem koniecznym, do dochodzenia kary z tytułu utrudniania kontaktów z dzieckiem jest prawomocne orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem. Po wydaniu wyroku w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem, mamy możliwość prawnego dochodzenia ich faktycznej realizacji. 

​W sytuacji, w której pomimo wydania wyroku, regulującego kontakty drugiego rodzica z małoletnim, osoba, pod której opieką przebywa dziecko utrudnia z nim kontakty, lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia sadu, bądź ugody rodzicielskiej zawartej przed sądem lub mediatorem, sąd opiekuńczy może zagrozić tej osobie karą grzywny. Kwota wyznaczana jest z uwzględnieniem sytuacji majątkowej. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu, a kontakty, mimo groźby zapłaty nadal nie będą realizowane w sposób prawidłowy, sąd opiekuńczy nakaże osobie utrudniającej kontakt zapłatę ustalonej wcześniej kwoty, ustalając dodatkowo jej wysokość stosownie do ilości poczynionych przez nią naruszeń – w tym przypadku kontaktów, które nie odbyły się z jej winy, tylko z winy drugiego rodzica. 

Warto zaznaczyć, iż prawomocne orzeczenie sądu w tej kwestii jest tytułem wykonawczym samym w sobie – nie ma zatem potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. 

Ponad to, rodzic, który pozbawiony został kontaktu z dzieckiem z winy drugiego rodzica, a uczynił do tego kontaktu przygotowania, może ubiegać się na drodze sądowej zwrotu uzasadnionych wydatków, jakie zostały przez niego poczynione w związku z przygotowaniem się do kontaktu z małoletnim. 

Jeżeli osoba, na którą wydane zostało postanowienie o ukaraniu karą grzywny, bądź zwrocie wydatków związanych z przygotowaniem się do kontaktu z dzieckiem unika zapłaty, mamy możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego, poprzez złożenie wniosku bezpośrednio do komornika. 

 

Planowane zmiany prawne, odnośnie utrudniania kontaktów z dzieckiem.

 

Jeżeli projekt nowelizacji w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z dnia 27 czerwca 2018 roku wejdzie w życie, utrudnianie kontaktów z dzieckiem pojawi się jako przestępstwo w kodeksie karnym. Zgodnie z projektem, osoba która pomimo nakazu zapłaty, nadal uchylała się będzie od prawidłowej realizacji orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem, podlegać będzie mogła nie tylko karze grzywny, ale nawet ograniczenia wolności. Postępowanie karne odbyć się będzie mogło wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Możliwe będzie również zawieszenie postępowania przez prokuratora, w przypadku pisemnego zobowiązania podejrzanego, do prawidłowego wykonywania orzeczenia sądu rodzinnego. W czasie zawieszenia, kurator sądowy podczas wywiadów środowiskowych sprawdzał będzie, czy podejrzany w sposób prawidłowy realizuje orzeczenie sądowe bądź ugodę.